دوره­ های کارشناسی ارشد و دکترا سطح تکمیلی تحصیلات دانشگاهی و عالی­ ترین سطح آموزشی می‌باشد. اگر مقطع کارشناسی دوره فراگیری دانش و علوم باشد، مقطع کارشناسی ارشد دوره کاربردی کردن علم و دانش است و مقطع دکتری دوره تولید علم به شمار می رود.