ایران رزیدنت

دوره آموزش تورگردانی حرفه ای

دوره ی تور گردانی حرفه ای  توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره در سفرهای گروهی که اغلب به عنوان تورهای مسافرتی شناخته می شود، همیشه یک فرد به عنوان تور گردان و یا راهنمای تور به فعالیت مشغول می شود . تور گردان و یا راهنمای تور فردیست که از ابتدای مدت زمان سفر تا […]