ایران رزیدنت

ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺷﻬﺮﯾﺎر وﻗﻔﯽ ﭘﻮر

ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ، ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﯾﺎروﻗﻔﯽ ﭘﻮر از رواﻧﮑﺎوی آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮﮐﻮب در ﭘﺎﯾﺎن دادن و ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن اﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ، ﮐﻪ اﻣﺮی ﻏﺮﯾﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آن اﯾﺪه در وﺿﻌﯿﺖ ، آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺪن آن اﯾﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ […]