ایران رزیدنت

کلیدی ترین و نکات طلایی و رموز امتجان آیلتس IELTS

IELTS) International English Language Testing System) ﺍﻣﺘﺤﺎن آیلتس به عنوان یک امتحان ارزیابی معتبر در دو فرمت AC) Academic) وGT) Gerenal Training)  ﺑﺮﮔﺰﺍر ﻣﯽ ﺷﻮد. IELTS AC ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺯﺑﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺎدﺍ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ و ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻟﺞ رﺍ دﺍرﻧﺪ و GT ﺑﺮﺍﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.TOEFLﺑﺮﺍی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ […]