دانلود کتاب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻮﻓﻖ و زﺑﺎن ﺑﺪن

ریال30,000

دانلود کتاب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻮﻓﻖ و زﺑﺎن ﺑﺪن

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن روش از ﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای اﻃﻼﻋﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻮاری ، ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ آﻣﻮزش ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﮏ ﻓﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی آن ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻬﻨﻪٔ د ﮐﺎر ﺷﺮﮐ ر ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺖ ﻣﻮﺗﻮر آﺳﺎن آن و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﺎرت ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ٔ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ، را ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ً اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ً اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺑﺎارزش ﻣﻮرد ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺧﻼل اﺳﺖ . ﺑﻪ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ. ﮔﻮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ش ﻧﺪادﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ای ﮐﻠﯿﺪی و اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﯾﺎری ﺗﺎن دﺳﺖ ﮐﻨﺪ از ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ،ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺮد ً . ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ٔ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ،اﯾﺪ ﮐﺎر در ﺑﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬاﮐﺮه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

توضیحات

دانلود کتاب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻮﻓﻖ و زﺑﺎن ﺑﺪن

 

دانلود کتاب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻮﻓﻖ و زﺑﺎن ﺑﺪن – ایران رزیدنت

زبان بدن٬ اصول مذاکره٬ فنون مذاکره٬ مذاکره٬

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن روش از ﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای اﻃﻼﻋﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻮاری ، ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ آﻣﻮزش ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﮏ ﻓﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی آن ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻬﻨﻪٔ د ﮐﺎر ﺷﺮﮐ ر ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺖ ﻣﻮﺗﻮر آﺳﺎن آن و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﺎرت ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ٔ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ، را ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ً اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ً اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺑﺎارزش ﻣﻮرد ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺧﻼل اﺳﺖ . ﺑﻪ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ. ﮔﻮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ش ﻧﺪادﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ای ﮐﻠﯿﺪی و اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﯾﺎری ﺗﺎن دﺳﺖ ﮐﻨﺪ از ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ،ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺮد ً . ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ٔ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ،اﯾﺪ ﮐﺎر در ﺑﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬاﮐﺮه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻮﻓﻖ و زﺑﺎن ﺑﺪن”