دانلود ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن مذاکره GETTING TO YES Negotiating Agreements Without Giving In

ریال20,000

دانلود ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن مذاکره GETTING TO YES Negotiating Agreements Without Giving In

ﮔﻔﺘﺎر اول :ﻣﺴﺄﻟﻪ :روش ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑر ﻣﻮاﺿﻊ

ﮔﻔﺘﺎر اول :ﻣﺴﺄﻟﻪ :ﻣﻮاﺿﻊ روش ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺪارد

ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﻣﻮاﺿﻊ اداﻣﻪ رواﺑﻂ ﺟﺎری ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد

وﻗﺘﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﻃﺮف در ﻣﺬاﻛﺮات درﮔﻴﺮﻧﺪ، ﭼﺎﻧﻪ زدن روی ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮ از ﺑﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻮش ﻧﻴﺴﺖ

ﺧﻮﻳﻲ ﻛﺎرﺳﺎز راه ﻫ ﻛﺎر دﻳﮕﺮی دارد

ﮔﻔﺘﺎر دوم : روش ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اصول

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﻛﻨﻴﺪ اﺷﺨﺎص را از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺪا کنید

ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در درﺟﻪ اول اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ

ﻫﺮ ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪه ای دوﻧﻮع ﻣﻨﺎﻓﻊدارد: منافع اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻫﻮی

رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ را از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻫﻮی ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﻜﻨﻴﺪ

ﻗﺴﻤﺖ دوم :روی منافع تمرکز کنید نه روی منافع

توضیحات

دانلود ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن مذاکره GETTING TO YES Negotiating Agreements Without Giving In

ﮔﻔﺘﺎر اول :ﻣﺴﺄﻟﻪ :روش ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑر ﻣﻮاﺿﻊ

ﮔﻔﺘﺎر اول :ﻣﺴﺄﻟﻪ :ﻣﻮاﺿﻊ روش ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺪارد

ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﻣﻮاﺿﻊ اداﻣﻪ رواﺑﻂ ﺟﺎری ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد

وﻗﺘﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﻃﺮف در ﻣﺬاﻛﺮات درﮔﻴﺮﻧﺪ، ﭼﺎﻧﻪ زدن روی ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮ از ﺑﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻮش ﻧﻴﺴﺖ

ﺧﻮﻳﻲ ﻛﺎرﺳﺎز راه ﻫ ﻛﺎر دﻳﮕﺮی دارد

ﮔﻔﺘﺎر دوم : روش ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اصول

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﻛﻨﻴﺪ اﺷﺨﺎص را از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺪا کنید

ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در درﺟﻪ اول اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ

ﻫﺮ ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪه ای دوﻧﻮع ﻣﻨﺎﻓﻊدارد: منافع اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻫﻮی

رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ را از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻫﻮی ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﻜﻨﻴﺪ

ﻗﺴﻤﺖ دوم :روی منافع تمرکز کنید نه روی منافع

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ﻛﺘﺎب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن مذاکره GETTING TO YES Negotiating Agreements Without Giving In”