ایران رزیدنت | هلدینگ خدمات وب سایت و اپلیکشن

نمونه امتحان آیلتس آکادمیک در ایران و امارات و لهستان – IELTS exam in Poland, UAE and Iran – December 2010 (Academic Module)

IELTS exam in Poland, UAE and Iran – December 2010 (Academic Module) نمونه امتحان آیلتس آکادمیک در ایران و امارات و لهستان – IELTS exam in Poland, UAE and Iran – December 2010 (Academic Module) IELTS exams given in Poland, UAE and Iran appear to be the same, according to J, N and H who […]

کلیدی ترین و نکات طلایی و رموز امتجان آیلتس IELTS

IELTS) International English Language Testing System) ﺍﻣﺘﺤﺎن آیلتس به عنوان یک امتحان ارزیابی معتبر در دو فرمت AC) Academic) وGT) Gerenal Training)  ﺑﺮﮔﺰﺍر ﻣﯽ ﺷﻮد. IELTS AC ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺯﺑﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺎدﺍ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ و ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻟﺞ رﺍ دﺍرﻧﺪ و GT ﺑﺮﺍﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.TOEFLﺑﺮﺍی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ […]